Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…
Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (RN_19)

Hạt màu nhũ (RN_19)

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Nhũ (PM_W7_30)

Hạt Màu Nhũ (PM_W7_30)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_Y12)

Hạt màu nhũ (PL_Y12)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_V27)

Hạt màu nhũ (PL_V27)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_R21)

Hạt màu nhũ (PL_R21)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_P25)

Hạt màu nhũ (PL_P25)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_G24)

Hạt màu nhũ (PL_G24)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_B23)

Hạt màu nhũ (PL_B23)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_ V67)

Hạt màu nhũ (PD_ V67)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_SV)

Hạt màu nhũ (PD_SV)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_R61)

Hạt màu nhũ (PD_R61)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_P75)

Hạt màu nhũ (PD_P75)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_P65)

Hạt màu nhũ (PD_P65)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_G63)

Hạt màu nhũ (PD_G63)

Giá: : Liên Hệ